Yleiset sopimus- ja käyttöehdot, palvelukuvaukset

Yleiset sopimusehdot ja käyttöehdot

Yleiset sopimusehdot yritysasakkaille ovat voimassa 19.1.2015 alkaen.

Tutustu ehtoihin tästä

YLEISTÄ

Näitä Fonecta palveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan alla lueteltuihin Fonectan verkkopalveluihin:

 • Fonecta Tili: Fonecta Tili joka on käyttäjätunnus, jolla asiakas voi kirjautua lukuisiin Fonectan tai sen kumppanien tarjoamiin online-palveluihin;
 • Fonecta.fi: Fonecta.fi on hakupalvelu, josta asiakas voi hakea tietoa suomalaisista henkilöistä, yrityksistä sekä paikoista ja reiteistä. Rekisteröitynyt Fonecta Tilin käyttäjä saa käyttöönsä Fonecta.fi’n kautta myös tiettyjä maksullisia lisäpalveluita (kuten tietoa ajoneuvoista ajoneuvojen rekisterinumeron perusteella);
 • Finder.fi: Finder.fi on hakupalvelu, josta asiakas voi hakea tietoa suomalaisista yrityksistä. Finder.fi-palvelun sopimusasiakas saa käyttöönsä Finder.fi’n kautta myös tiettyjä maksullisia lisäpalveluita (kuten yksityishenkilöhaun ja tekstiviestilähetyksen);
 • Oma Fonecta: Oma Fonecta on yritysten itsepalvelukanava, jonka avulla Fonectan asiakas voi muun muassa käyttää ostamiaan palveluita, seurata raportoituja tuloksia ja tarkistaa tilaus- ja laskutustietoja;
 • Fonecta Caller: Fonecta Caller on hakupalvelu, josta asiakas voi hakea suomalaisista henkilöistä, yrityksistä sekä paikoista ja reiteistä, sekä tietoa ajoneuvoista ajoneuvojen rekisterinumeroiden perusteella; sekä
 • 020202 Caller: 020202 Caller on mobiilihakupalvelu, josta palveluun kirjautunut asiakas voi hakea tietoa suomalaisista henkilöstä, yrityksistä ja paikoista. Kirjautuminen tapahtuu lähettämällä 0202020 Caller -sovelluksen kautta tekstiviesti numeroon 020202;

kukin erikseen ”Palvelu” ja yhdessä ”Palvelut”. Fonectan Palvelut tarjoaa Fonecta Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä ”Fonecta”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Fonectan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”asiakas” tai ”käyttäjä”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Käyttämällä Fonectan Palveluita sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Käyttöehtoja. Joidenkin Palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä, ja osaa Palveluista voi käyttää myös rekisteröitymättä. Osaan Palveluista sovelletaan näissä Käyttöehdoissa esitettyjä palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen yleisten ehtojen ja palvelukohtaisten eritysehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja. Jos Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja. Mikäli Palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen näiden Käyttöehtojen, palvelukohtaisten eritysehtojen sekä tietosuojaselosteen sisällöstä.

FONECTAN PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

Sopimuksen syntyminen ja asiakkaan velvollisuudet

Fonectan Palveluja koskeva sopimus asiakkaan ja Fonectan välillä syntyy, kun asiakas on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan Palveluun ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot, palvelukohtaiset erityisehdot ja Fonectan tietosuojaselosteen tai muulla Fonectan hyväksymällä tavalla, esimerkiksi kun Fonecta on hyväksynyt asiakkaan tilauksen. Sopimus voi syntyä myös kun asiakas ryhtyy Fonectan hyväksymällä tavalla käyttämään Palvelua. Myöhemmin tilattavat palvelut tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

Tunnistautuminen ja/tai kirjautuminen Palveluun voi tapahtua joko asiakkaan itse luomilla tai tälle toimitetuilla käyttäjätunnuksella ja/tai salasanalla, IP-osoitteella tai näiden yhdistelmällä. Asiakas vastaa antamansa, tunnistamisessa käytettävän IP-osoitteen oikeellisuudesta ja toimivuudesta.

Asiakas sitoutuu säilyttämään huolellisesti käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa kaikesta Palvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat Asiakkaan käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan tai asiakkaan antaman IP-osoitteen kautta. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Palvelun väärinkäytön estämiseksi asiakas sitoutuu ilmoittamaan Fonectalle välittömästi, mikäli asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuneen kolmannen osapuolen haltuun. Asiakkaalla ei ole oikeuttaa luovuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanaa kolmannelle osapuolelle ilman Fonectan kirjallista lupaa. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan eritystä huolellisuutta käyttäjätunnuksensa ja salasanansa suojaamisessa Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Asiakas vastaa hallussaan olevien Palvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja Palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niiden käyttöön liittyvistä kustannuksista, sekä vastaa siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Palvelujen toimintaa tai televerkon liikennettä ja ovat yhteensopivia Palvelujen ja sen osana mahdollisesti toimitetun ohjelmiston kanssa.

Asiakas vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset mahdollisesti toimittamansa aineiston ja/tai henkilötietojen käyttöön ja niiden luovuttamiseen Fonectalle Palvelujen tuottamista (ml. asiakkaan materiaalin julkaiseminen) varten.

Asiakas vastaa siitä, että sen Palvelua varten toimittamat tai asiakkaan Palvelun avulla tai sen kautta toimitetut tai julkaistavat tiedot tai muu materiaali (asiakkaan viestit, muu aineisto, asiakasrekisterit ja henkilötiedot sekä esimerkiksi linkit mukaan lukien) sekä Fonectan asiakkaalle luovuttamien Palvelun/ tulosten ja toimintojen käyttö ja hyödyntäminen:

 • on oikeata ja ajantasaista;
 • ei ole ristiriidassa lain, viranomaisten määräysten, hyvien tapojen ja moraalin kanssa, eikä ole harhaanjohtavaa;
 • ei loukkaa kolmansien tekijänoikeutta, muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia;
 • ei sisällä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia tai -koodeja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Fonectalle tai kolmansille.

Mikäli viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa tai mikäli Fonectalla on perusteltu syy olettaa, että Palvelua on käytetty Käyttöehtojen vastaisesti, Fonectalla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö ilman Asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän.

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Fonectaa vastaan esitettyihin vaatimuksiin, joita esitetään sillä perusteella, ettei asiakkaan toimittama materiaali tai Palvelun käyttö ole Käyttöehtojen mukaista. Edellä mainitusta riippumatta Fonectalla on aina niin halutessaan oikeus vastata tällaisiin vaatimuksiin ja hoitaa puolustus itse asiakkaan kustannuksella.

Palveluiden käyttö

Fonectalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Palvelun sisältöä ilmoituksetta. Palvelut on tarkoitettu ainoastaan asiakkaiden henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta.

Jos Palvelu edellyttää tai sisältää ladattavaa ohjelmistoa, Fonecta myöntää asiakkaalle henkilökohtaisen, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palveluiden osana toimitettua ohjelmistoa. Tätä käyttöoikeutta ei voi siirtää. Tämän käyttöoikeuden yksinomaisena tarkoituksena on mahdollistaa Fonectan tarjoamien Palveluiden käyttö näiden Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Asiakas ei saa kopioida, muokata, levittää, myydä tai vuokrata mitään Palveluiden tai niihin liittyvien ohjelmistojen osaa, taikka selvittää ohjelmistojen valmistustapaa tai yrittää purkaa niiden lähdekoodia.

Fonectalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Fonecta pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Fonecta tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Fonecta ei kuitenkaan vastaa Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Fonecta tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle ohjelmistolle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Fonectan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Fonecta pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Fonecta ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Fonecta suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Fonecta ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Fonecta voi poistaa Palvelun asiakkaalta välittömin vaikutuksin, jos asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt Käyttöehtoja.

Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä kunkin yksittäisen Palvelun verkkosivustolta. Fonecta voi muuttaa yksittäisen Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin.

Kuluttaja-asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta Palvelun osalta. Koska Fonectan sähköiset verkkopalvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että Palvelu on kokonaan suoritettu tai Palvelun suorittaminen sähköisesti on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ei asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta.

Tietosuoja

Fonecta säilyttää käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina ja käsittelee tietoja Tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti; https://fonecta-yrityksille.fi/tietosuojaseloste/

Mikäli asiakas käyttää Palvelua rekisteröityneenä Fonecta Tiliin, rekisteröi Fonecta tiedot, jotka asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen ja/tai tilauksen yhteydessä. Lisäksi Fonecta rekisteröi tällöin asiakkaan kirjautumisen Palveluun sekä asiakkaan Palvelussa tekemät toimenpiteet.

Palvelusta riippuen asiakas voi olla yhteydessä Fonectaan esimerkiksi yhteydenottolomakkeen, sähköpostin tai chat-sovelluksen välityksellä. Fonecta säilyttää näistä kanavista tehtyihin yhteydenottoihin liittyen Palvelun käyttäjän yhteystiedot ja lähetetyt viestit järjestelmissään.

Vastuunrajoitus

Fonecta tai sen palveluntarjoajat eivät tee Palveluita koskevia lupauksia muuten kuin näissä Käyttöehdoissa tai Palvelun erityisehdoissa on nimenomaisesti mainittu. Fonecta ei esimerkiksi sitoudu millään tavalla vastaamaan Palveluiden sisällöstä, niiden toiminnallisuudesta, virheettömyyttä, luotettavuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. Fonecta tarjoaa Palvelut ”sellaisena kuin ne ovat”.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, Fonecta ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa Fonectan sekä sen palveluntarjoajien kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Muuta huomioitavaa

Fonectalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista esimerkiksi Palvelun kautta.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Fonecta ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Fonectan Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Fonecta ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä en jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Fonectan ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

II PALVELUKOHTAISET ERITYISEHDOT:

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta Tili -palveluun:

 1. Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä veloitetaan 0.25 euron rekisteröitymismaksu. Rekisteröitymismaksu veloitetaan käyttäjän oman operaattorin toimesta puhelinlaskussa.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan 020202 Caller -palvelussa:

 1. Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä veloitetaan 0.10 euron rekisteröitymismaksu. Rekisteröitymismaksu veloitetaan käyttäjän oman operaattorin toimesta puhelinlaskussa.
 2. Palveluun sovelletaan lisäksi Googlen käyttöehtoja; https://www.google.com/policies/terms/. Käyttämällä Palvelua asiakas sitoutuu noudattamaan myös kyseisiä ehtoja.

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta.fi, Finder.fi sekä Oma Fonecta -palveluihin:

 1. Palvelua tulee käyttää mahdollisimman uudella selaimella, esimerkiksi uusimmalla versiolla automaattisesti päivittyvästä selaimesta (Google Chrome, Mozilla Firefox ja Microsoft Edge), Apple Safari 9 tai uudempi. Vanhemmalla selaimella käyttökokemus voi heikentyä tai Palvelun käyttö voi estyä. Jotkut selainten laajennukset, kuten mainosten näytön esto, voivat estää Palvelun ominaisuuksien osittaisen tai täyden toimimisen. Palvelun toimivuus edellyttää, että selaimessa on JavaScript päällä.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan Fonecta.fi, Finder.fi, Fonecta Caller sekä 020202 Caller -palveluihin:

 1. Palvelussa olevat tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, palvelut, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti, videoesitykset, ääni, kuvat ja muut materiaalit (”Materiaalit”) ovat maailmanlaajuisten tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden soveltuvien lakien ja sopimusehtojen alaisia ja suojaamia. Materiaaleja ei saa kopioida, monistaa, muokata, julkaista, ladata, lähettää, siirtää tai jakaa millään tavalla ilman Fonectalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Materiaalista ei myöskään saa muodostaa toista teosta tai palvelua tai käyttää sitä osana toista teosta tai palvelua. Fonecta ja/tai sen toimittajat eivät takaa mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta käyttäjälle minkään patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai ammattisalaisuustiedon perusteella. Fonecta saattaa myöntää käyttäjälle muita oikeuksia kirjallisesti, tai ne sisällytetään johonkin muuhun kohtaan Materiaalia. Fonecta ja/tai sen toimittajat pidättävät itselleen muut kuin suoraan myönnetyt oikeudet.Asiakas saa käyttää Palvelua tietokoneella tai muulla päätelaitteella omassa ei-kaupallisessa käytössään, jollei Fonecta ole nimenomaisesti antanut käyttäjälle muunlaista lupaa kirjallisesti tai yksittäiseen Materiaaliin liittyvien tai niiden mukana toimitettavien käyttöoikeusehtojen perusteella. Tämä on käyttöoikeus, ei omistusoikeuden siirto, ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia. Asiakas ei saa: (a) muokata Materiaaleja tai käyttää niitä yksityishenkilöihin kohdistuvaan suoramarkkinointiin tai mihinkään muuhunkaan kaupalliseen tarkoitukseen tai esitellä tai esittää, myydä tai vuokrata niitä julkisesti;
  (b) purkaa ohjelmistomateriaalien ohjelmakoodia, palauttaa sitä purkamisen jälkeen tai palauttaa sitä symboliselle konekielelle;
  (c) poistaa Materiaalista mitään tekijänoikeus- tai muuta omistuksen osoittavaa ilmoitusta;
  (d) siirtää Materiaaleja toiselle henkilölle;
  (e) siirtää henkilötietoja sisältävää Materiaalia sellaisiin maihin, joissa yksityisyyden suoja ei ole EU:n henkilötietolainsäädännön edellyttämällä tasolla. Käyttäjä suostuu ehkäisemään Materiaalien kaikenlaista luvatonta kopiointia.Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja sitoutuu korvaamaan Fonectalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.
 2. Materiaalit toimitetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista oletettua takuuta, kuten esimerkiksi takuuta teollisoikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Fonecta tai sen palveluntarjoajat eivät ole velvollisia korvaamaan vahinkoja (mukaan luettuina, ilman rajoituksia, voiton menetyksiin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tietojen menetykseen liittyviä vahinkoja), jotka ovat aiheutuneet Materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka Fonectalle olisikin ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Fonecta ja sen toimittajat eivät takaa näissä Materiaaleissa olevien tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden asioiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Fonecta saattaa milloin tahansa ilmoittamatta tehdä muutoksia näihin Materiaaleihin tai niissä kuvattuihin tuotteisiin. Fonecta ei sitoudu päivittämään Materiaaleja.
 3. Mikäli Palveluun on laitettu tekijän- tai lähioikeutta rikkovaa tai muuten lainvastaista materiaalia, siitä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu@fonecta.com. Ilmoituksessa on lain mukaan yksilöitäväa) ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot; b) yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista;
  c) ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa;
  d) tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa;
  e) ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta;
  f) ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan Fonecta Caller ja 020202 Caller -palveluihin:

 1. Asiakas voi poistaa Palvelussa tekemästään toimenpiteestä laitteeseen tai, mikäli asiakas käyttää Palvelua kirjautuneena Fonecta Tiliin, Fonecta Tiliin kertyneet tiedot.
 2. Palvelu käyttää käyttäjän laitteen paikannusominaisuuttaa esittääkseen hakutuloksia läheltä käyttäjän sijaintia. Käyttäjän on mahdollista hakea myös ilman paikannusta. Ominaisuuden saa kytkettyä pois laitteen asetuksista, jolloin Palvelu ei saa käyttöönsä käyttäjän sijaintia. Käyttäjän sijaintitietoja käsitellään yleensä kertaluonteisesti ja säilytetään vain paikantavien Palvelujen tuottamiseksi tarvittavan ajan. Lisää sijaintietojen käsittelystä löytyy Fonectan tietosuojaselosteesta.

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta.fi, Finder.fi, Fonecta Caller sekä 020202 Caller -palveluihin:

 1. Fonecta toimii Palvelussa mahdollisesti lähetettävien tekstiviestien osalta tietoyhteiskuntakaaren (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä. Fonecta säilyttää Palvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan kuluttaja-asiakkaille suunnattuihin Palveluihin, poislukien 020202 Caller -palvelu:

 1. Asiakaskastuki on saatavilla numerossa 029 3000 003 arkisin klo 9 – 15. Puhelun hinta on mpm/pvm.
 2. Asiakastuki on saatavilla myös sähköpostitse osoitteessa kuluttajat@fonecta.com.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan yritysasiakkaille suunnattuihin Palveluihin:

 1. Asiakastuki on saatavilla numerossa 020 692 999 24 h vuorokaudessa. Puhelun hinta on: soitto matkapuhelinliittymästä 8,35 senttiä / puhelu + 18,05 senttiä / min ja kiinteästä verkosta 8,35 senttiä / puhelu + 6,55 senttiä / min.
 2. Asiakastuki on saatavilla myös sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@fonecta.com.

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta.fi palvelun osoitekirja ominaisuuteen:

Asiakas voi halutessaan lisätä henkilöiden yhteystietoja Fonecta.fi osoitekirjaan käyttöliittymän kautta. Osoitekirjaa voi käyttää ainoastaan kirjautuneena käyttäjänä. Osoitekirja on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Fonecta ei vastaa osoitekirjan toimivuudesta tai saatavuudesta.

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan 020202 Caller -palveluun:

 1. Asiakaskastuki on saatavilla numerossa 09 4272 0877 arkisin klo 9 – 15. Puhelun hinta on mpm/pvm.
 2. Asiakastuki on saatavilla myös sähköpostitse osoitteessa 020202caller@fonecta.com.

Seuraavaa erityisehtoa sovelletaan Palveluihin:

 1. Asiakaspalvelupuhelut tallennetaan osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.

Päivitetty 24.6.2019

ALLMÄNT

Dessa användarvillkor för Fonectas tjänster (”Användarvillkor”) tillämpas på Fonectas nättjänster som listas nedan.

 • Fonecta Konto (Fi: Fonecta Tili): Fonecta Konto är ett användarnamn med vilket kunden kan logga in i flera av Fonectas eller dess samarbetspartners nättjänster;
 • Fonecta.fi: Fonecta.fi är en söktjänst med vilken kunden kan söka information om finländska personer, företag samt platser och rutter. En registrerad användare av Fonecta Konto får via Fonecta.fi även vissa avgiftsbelagda tilläggstjänster till sitt förfogande (exempelvis information om fordon med hjälp av fordonets registernummer);
 • Finder.fi: Finder.fi är en söktjänst med vilken kunden kan söka information om finländska företag. En företag avtalskund av Finder.fi får även möjligheten att använda vissa avgiftsbelagda tilläggstjänster via Finder.fi (såsom privatpersonssökning och SMS-skickande).
 • Mitt eget Fonecta (Fi: Oma Fonecta): Mitt eget Fonecta är en självbetjäningskanal för företag med hjälp av vilken Fonectas kund bland annat kan använda de köpta tjänsterna, följa rapporterade resultat och granska beställnings- och faktureringsinformation;
 • Fonecta Caller: Fonecta Caller är en söktjänst med vilken kunden kan söka information om finländska personer, företag, platser och rutter samt information om fordon med hjälp av fordonets registernummer;
 • 020202 Caller: 020202 Caller är en mobilsöktjänst med vilken kunden kan söka information om finländska personer, företag, platser och rutter. Kunden måste logga in i tjänsten genom att skicka ett sms via 020202 Caller tjänsten till följande nummer: 020202.

Var och en av tjänsterna benämns enskilt ”Tjänsten” och tillsammans ”Tjänsterna”. Fonecta Tjänsterna tillhandahålls av Fonecta Oy eller av ett bolag som tillhör samma koncern (härefter ”Fonecta”). Dessa användarvillkor tillämpas mellan Fonecta och användare av Tjänsten (härefter ”kund” eller ”användare”) både gällande Tjänstens nät- och mobilversion.

Genom att använda Fonectas Tjänster förbinder du dig till de vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren. Användning av vissa Tjänster kan förutsätta registrering medan andra kan användas utan registrering. För vissa Tjänster gäller det som i dessa Användarvillkor fastställts som särskilda villkor för en specifik Tjänst. Om de allmänna Användarvillkoren och de tjänstespecifika särskilda villkoren till någon del är motstridiga tillämpas i första hand det som bestäms i de tjänstespecifika särskilda villkoren. Ifall en tredje parts produkt eller tjänst används i anslutning till eller på annat sätt utnyttjas genom Tjänsten kan för dessa därutöver tillämpas tredje partens avtalsvillkor. Om användaren av Tjänsten är minderårig ska användaren försäkra sig om att vårdnadshavaren ger sitt samtycke till användning av Tjänsten och behandling av personuppgifter samt är medveten om innehållet i dessa Användarvillkor, de särskilda tjänstespecifika villkoren samt dataskyddsbeskrivningen.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR FONECTAS TJÄNSTER

I ALLMÄNNA VILLKOR

Avtalets uppkomst och kundens skyldigheter
Avtalet mellan kunden och Fonecta gällande Fonectas Tjänster träder i kraft när kunden har registrerat sig i en Tjänst som förutsätter registrering och godkänt de gällande Användarvillkoren, de tjänstespecifika särskilda villkoren och Fonectas dataskyddsbeskrivning, eller på annat av Fonecta godkänt sätt, exempelvis när Fonecta godkänt kundens beställning. Avtalet kan även träda i kraft när kunden tar Tjänsten i bruk på ett sätt som Fonecta godkänt. Avtalet tillämpas även på tjänster som beställs senare om inte annat avtalats gällande en specifik tjänst.

Identifiering och/eller registrering till Tjänsten kan ske antingen genom ett användar-ID skapat av kunden eller levererat till kunden och/eller ett lösenord, IP-adress eller en kombination därav. Kunden svarar för korrektheten och funktionsdugligheten av IP-adressen som används för identifiering.

Kunden binder sig till att förvara användar-ID:n och lösenordet omsorgsfullt. Kunden svarar för alla skador och kostnader som möjligen uppstår från användningen av Tjänsten, då de orsakats genom användning av kundens användar-ID och/eller lösenord eller den av kunden angivna IP-adressen. Kunden svarar för att användar-ID:n eller lösenordet inte hamnar i utomståendes vetskap. För att hindra missbruk av Tjänsten binder sig kunden till att informera Fonecta omedelbart, om kunden har orsak att misstänka att användar-ID:n eller lösenordet hamnat i tredje parts händer. Kunder har inte rätt att överlämna användar-ID:er eller lösenord till tredje parter utan Fonectas

skriftliga tillåtelse. Dessutom binder sig kunden till att tillämpa särskild omsorg för att skydda sin användar-ID och sitt lösenord utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kunden svarar för de, till sitt förfogande tillstående tjänsternas användning nödvändiga, apparaters, teleförbindelsers och till tjänsten icke-tillhörande programmens anskaffning, funktionsduglighet och till användning relaterade kostnader. Kunden svarar även för att dessa apparater och program inte skadar eller stör programmens funktion eller telenätverkets trafik, samt för att de är kompatibla med Tjänsten och eventuella program som levererats som en del av tjänsten.

Kunden försäkrar, att hen innehar alla nödvändiga rättigheter och samtycken för användning av det material och/ eller personuppgifter som hen möjligtvis levererat, samt för deras överlåtelse till Fonecta för produktion av Tjänster (bl.a. publicering av kundernas material).

Kunden svarar för att den för Tjänsten levererade eller m.h.a. eller via kundens Tjänst levererade eller utgivbara informationen och övrigt material (inkluderat kundens meddelanden, annat material, kundregister och personuppgifter samt t.ex. länkar) samt till Fonectas kund överlämnat Tjänstens resultat och funktionernas användning och utnyttjande:

 • är korrekt och uppdaterat;
 • inte står i strid med lag, myndighetsförordningar, god sed och moral, samt inte är vilseledande;
 • inte kränker tredje personers upphovsrätt, andra immateriella rättigheter eller andra rättigheter;
 • inte innehåller datavirus eller andra skadliga program eller koder, som kan orsaka skada för Fonecta eller tredje personer.

Ifall en myndighet eller tredje part visar, eller ifall Fonecta har grundad anledning att anta att Tjänsten har använts i strid med Användarvillkoren, har Fonecta, utan att höra kunden, rätt att radera dylikt kränkande material eller hindra dess användning utan kundens samtycke, men Fonecta har ingen skyldighet att göra så. Kunden svarar på egen bekostnad för de krav som ställts mot Fonecta på den grund, att materialet som kunden levererat eller Tjänstens användning inte har varit förenligt med användarvillkoren. Frånsett det ovannämnda, har Fonecta, om Fonecta så vill, ändå alltid rätt svara på dylika krav och sköta försvaret på kundens bekostnad.

Bruk av tjänsterna

Fonecta har rätt att producera Tjänsten på det sätt som Fonecta anser bäst samt ändra på innehållet i Tjänsten utan att meddela om detta. Tjänsterna är avsedda endast för kundens personliga och icke-kommersiella bruk om inte annat uttryckligen anges skriftligt.

Om Tjänsten förutsätter eller innehåller nedladdbar programvara beviljar Fonecta kunden en personlig, royaltyfri och icke-exklusiv rätt att använda programvaran som en del av Tjänsterna. Denna användarrätt kan inte överlåtas. Användarrätten har som enda syfte att möjliggöra bruk av Tjänster som erbjuds av Fonecta i enlighet med dessa Användarvillkor. Kunden får inte kopiera, redigera, sprida, sälja eller hyra ut någon del av Tjänsterna eller den programvara som utgör en del av dem och inte heller utreda programvarans framställningssätt eller försöka knäcka dess källkod.

Fonecta har rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten om det är nödvändigt med hänsyn till Tjänsten, med anledning av tekniska ändringar eller uppdateringar i Tjänsten eller andra installerings-, ändrings- eller servicearbeten. Fonecta strävar efter att avbrotten inte blir långvariga och att arbete utförs under en sådan tid och på ett sådant sätt att det förorsakar möjligast lite olägenhet.

Fonecta gör sitt yttersta för att Tjänsterna skall vara tillgängliga för kunden fortgående och utan avbrott. Fonecta ansvarar dock inte för att Tjänsterna fungerar utan avbrott, i real tid och felfritt. Fonecta eller dess licensgivare ansvarar under inga omständigheter för eventuell skada som förorsakas den använda programvaran eller information som finns däri, inklusive datasäkerhetsrisker (virus, informationsstölder osv.)

Eventuella avbrott och störningar i Tjänsten åtgärdas i huvudsak under Fonectas normala arbetstid och så snabbt som möjligt. Om förändringar i Tjänsten förorsakar avbrott strävar Fonecta efter att minimera olägenheterna för kunden och vidtar nödvändiga åtgärder. Fonecta ansvarar inte för skada och men som förorsakas av ovan nämnda åtgärder. Fonecta ansvarar inte för eventuella tillfälliga avbrott i Tjänsten som uppstår i samband med att Fonecta utför uppdaterings- eller servicearbete.

Fonecta kan avbryta kundens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om kunden trots anmärkningar väsentligen underlåter att iaktta dessa villkor.

Tjänsterna kan vara avgiftsfria eller avgiftsbelagda. För var och en Tjänst uppges om det är fråga om en avgiftsbelagd Tjänst. Användning av de avgiftsbelagda tjänsterna förutsätter att angivet pris och andra avgifter betalas. Gällande priser och prissättningsgrunder finns tillgängliga på respektive Tjänsts nätsida. Fonecta har rätt att ändra pris eller prissättningsgrund för en enskild Tjänst samt ändra en avgiftsfri Tjänst till att vara avgiftsbelagd och vice versa.

Konsumentskyddslagens bestämmelser om ångerrätt gäller inte för konsumentkunder vid köp av en Tjänst. Eftersom Fonectas elektroniska nättjänster är av sådan karaktär att Tjänsten i sin helhet är utförd eller Tjänstens elektroniska utförande med kundens godkännande har inletts redan innan avbeställningstidens utgång, har kunden inte rätt att avbeställa Tjänsten.

Datasekretess

Fonecta lagrar information om användaren konfidentiellt och behandlar informationen i enlighet med de principer som framgår av Dataskyddsbeskrivningen.

Om kunden använder Tjänsten genom registrering i Fonecta Konto, registrerar Fonecta den information som kunden uppger om sig själv i samband med registreringen och/eller beställningen. Därtill registrerar Fonecta kundens inloggning i Tjänsten samt de åtgärder som kunden utfört i Tjänsten.

Beroende på Tjänst kan kunden ta kontakt med Fonecta exempelvis genom kontaktformuläret, e-post eller med chat-applikationen. Beträffande kontaktmeddelanden som mottagits via dessa kanaler lagrar Fonecta mottagna meddelanden samt användarens kontaktuppgifter i sitt system.

Ansvarsbegränsning

Fonecta eller dess tjänsteleverantörer gör inga utfästelser gällande Tjänsterna utöver vad som explicit anges i dessa Användarvillkor eller de tjänstespecifika villkoren. Exempelvis förbinder sig Fonecta inte på något vis till att ansvara för Tjänsternas innehåll, deras funktionsduglighet, felfrihet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller lämplighet för kundens behov. Fonecta tillhandahåller Tjänsterna ”i befintligt skick”.

I den utsträckning lagen tillåter begränsar Fonecta sitt och sina tjänsteleverantörers ansvar för all indirekt skada, som till exempel utebliven inkomst eller vinst, förlorad information samt ekonomisk förlust eller indirekta skador. I den utsträckning lagen tillåter begränsas Fonectas och dess tjänsteleverantörers helhetsansvar gällande alla krav som omfattas av dessa villkor till 1000 euro.

Inget i detta avtal begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter.

Övrigt att observera

Fonecta förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Kunden informeras om ändringar i villkoren till exempel genom Tjänsten.

Tjänsten kan eventuellt innehålla länkar och kontakter till en tredje parts nätsidor. På dessa av en tredje part tillhandahållna tjänster eller applikationer tillämpas denna tredje parts användar- och övriga villkor. Fonecta ansvarar inte för dessa tredje parters nätsidor och har inte gett sitt godkännande till nätsidornas innehåll eller datasekretesspraxis.

Ett oöverkomligt hinder (force majeur) befriar Fonecta från skyldigheter i anknytning till Tjänsterna ifall det hindrar eller på ett oskäligt sätt försvårar en prestation som anknyter till Tjänsten eller en del av Tjänsten. Som oöverkomligt hinder anses brand, jordskalv, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsnedläggning, myndighetsbestämmelse, störningar i tillförsel av energi, råvaru- eller tillbehörsbrist, krig, kabel- eller annan kommunikationsstörning som förorsakas av eller beror på utomstående eller annan sådan orsak som man inte varit medveten om och som man skäligen inte kunnat förutse. Fonecta meddelar om ett oöverkomligt hinder via Tjänstens sidor utan oskäligt dröjsmål efter att hindret uppstått, förutsatt att meddelande är möjligt.

På Tjänsten tillämpas finsk lag. Eventuella oenigheter gällande Tjänsten ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Fonecta och användaren. Ifall samförstånd inte kan nås avgörs tvisten i Helsingfors tingsrätt. En konsumentkund kan även väcka åtal vid den tingsrätt till vars domkrets den egna hemorten hör.

Om en meningsskiljaktighet rörande avtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).

II SÄRSKILDA TJÄNSTESPECIFIKA VILLKOR:

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Fonecta Konto tjänsten:

 1. I samband med registreringen debiteras en registreringsavgift på 0.25 euro. Användares egen operator debiterar registreringsavgiften på telefonräkningen.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på 020202 Caller tjänsten:

 1. I samband med registreringen debiteras en registreringsavgift på 0.10 euro. Användares egen operator debiterar registreringsavgiften på telefonräkningen.
 2. Följande Google villkor tillämpas på Tjänsten; https://www.google.com/policies/terms/. Genom att använda Service förbinder kunden också till de ovan nämnda villkoren.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Fonecta.fi, Finder.fi och Mitt eget Fonecta tjänsten:

 1. Tjänsten bör användas med en så ny webbläsare som möjligt, till exempel med en webbläsare med automatisk uppgradering (Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge), eller Apple Safari 9, eller nyare. Med en äldre webbläsare kan tjänstekvaliteten vara sämre, eller Tjänsten kan vara omöjlig att använda. Vissa plug-ins som hindrar nerladdning av reklam kan leda till att egenskaper på Tjänsten inte fungerar, eller fungerar sämre. Javascript måste vara aktiverat för att Tjänsten skall fungerar som planerat.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Fonecta.fi, Finder.fi,Fonecta Caller och 020202 Caller tjänsterna:

 1. Information, databaser, programvara, data, dokumentation, logon, tjänster, varumärken, bildmaterial, text, videoinspelningar, ljud, bilder och annat material (”Material”) som ingår i Tjänsten lyder under och skyddas av globala upphovs-, varumärkes- och andra tillämpliga lagar och avtalsvillkor. Materialen får inte kopieras, dupliceras, redigeras, offentliggöras, laddas, skickas, överföras eller delas på något sätt utan Fonectas skriftliga tillåtelse på förhand. Av Materialet får inte heller skapas ett annat verk eller tjänst eller användas som en del av ett annat verk eller en annan tjänst. Fonecta och/eller dess leverantörer garanterar ingen direkt eller indirekt rätt åt användaren på basis av patent, upphovsrätt, varumärke eller yrkeshemlighet. Fonecta kan skriftligen bevilja användaren andra rättigheter eller så kan sådan rättighet inkluderas i någon annan del av Materialet. Fonecta och/eller dess leverantörer förbehåller sig alla andra rättigheter än de som direkt beviljats användaren.

Kunden får använda Tjänsten på en dator eller annan terminal för eget icke-kommersiellt bruk, om inte Fonecta explicit beviljat användaren något annat tillstånd skriftligen eller i de användarrättsvillkor som gäller för ett visst Material eller som levererats tillsammans med sådant Material. Detta är inte överlåtelse av äganderätt, utan en nyttjanderätt, och på den tillämpas följande begränsningar. Kunden får inte:

 1. redigera Materialet eller använda det i direktmarknadsföring till privatpersoner eller i något annan kommersiellt syfte och inte heller presentera eller framföra, sälja eller hyra ut det offentligt;
 2. bryta programvarans programkod, återställa den efter brytning eller återställa det till symboliskt maskinspråk;
 3. avlägsna från Materialet någon angivelse gällande upphovsrätt eller annat som anger äganderätt;
 4. överlåta Material till en annan person;
 5. överföra Material som innehåller personuppgifter till ett sådant land där integritetsskyddet inte är på en sådan nivå som förutsätts i EU:s personuppgiftslagstiftning. Användaren förbinder sig till att förebygga all form av olovlig kopiering.

Kunden ansvarar för Tjänstens användning och förbinder sig att ersätta skada som förorsakas Fonecta eller tredje part.

2. Materialet levereras ”i befintligt skick” utan någon presumerad garanti, som till exempel garanti om att industriella rättigheter inte kränks eller lämplighet för ett visst syfte. Fonecta eller dess tjänsteleverantör är inte ersättningsskyldiga för skador (inklusive, utan begränsning, skada i form av förlorad vinst, avbrott i affärsverksamhet eller förlust av information), som orsakats genom användning av Materialet eller hinder att använda det, även om Fonecta underrättats om att sådana skador möjligen kan uppkomma. Fonecta och dess leverantörer garanterar inte att uppgifter, text, grafik, länkar eller annat innehåll som ingår i Materialet är felfritt eller fullständigt. Fonecta kan när som helst och utan meddelande därom göra ändringar i Materialet eller i de produkter som beskrivs i Materialet. Fonecta förbinder sig inte till att uppdatera Materialet.

3. Ifall material som kränker upphovsrätt eller närstående rättighet eller på annat sätt är lagstridigt har placerats i Tjänsten, kan meddelande om detta skickas per e-post till adressen: asiakaspalvelu@fonecta.com. Enligt lagen skall följande uppgifter specificeras i anmälan

 1. anmälarens namn och kontaktuppgifter,
 2. specifikation av material som anmälaren yrkar skall göras oåtkomligt samt en utredning om var materialet finns,
 3. anmälarens försäkran att det material som yrkandet gäller enligt anmälarens ärliga uppfattning är olagligen tillgängligt i kommunikationsnätet,
 4. uppgift om att anmälaren framfört sitt yrkande till innehållsproducenten utan resultat eller att innehållsproducenten inte har kunnat identifieras,
 5. anmälarens försäkran att denne innehar upphovsrätten eller närstående rättigheter eller har rätt att vidta åtgärder för rättsinnehavaren,
 6. anmälarens underskrift.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Fonecta Caller och 020202 Caller tjänster:

 1. Kunden kan radera information om de åtgärder kunder vidtagit i Tjänsten och som lagrats i apparaten eller, om kunden använder Tjänsten genom att logga in på Fonecta Kontot, information som lagrats på Fonecta Kontot.
 2. Tjänsten använder positionsfunktionen i användarens apparat för att visa sökresultat nära platsen där användaren befinner sig. Användaren kan använda sökfunktionen även utan positionsbestämning. Funktionen kan frånkopplas i apparatens inställningar varvid Tjänsten inte har tillgång till användarens position. Uppgifter om användarens position behandlas i allmänhet en gång och lagras endast för den tid som behövs för att producera Tjänsten som använder positionsinformationen. Mer information om behandling av positionsuppgifter finns i Fonectas dataskyddsbeskrivning.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Fonecta.fi,Finder.fi, Fonecta Caller och 020202 Caller tjänsterna:

 1. Angående de textmeddelanden som eventuellt skickas via Tjänsten fungerar Fonecta som en sådan kommunikationsförmedlare som anges i informationssamhällsbalken (7.11.2014/917). Fonecta bevarar logguppgifterna av de textmeddelanden som har skickats via Tjänsten i två (2) år.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Tjänster inriktade till konsumentkunder, exklusive 020202 Caller:

 1. Kundsupporten kan nås på 029 3000 003 på vardagar kl 9-15. Samtalet kostar msa/lna.
 2. Kundsupporten kan även nås per e-post på adressen kuluttajat@fonecta.com.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Tjänster inriktade till företagskunder:

 1. Kundsupporten kan nås på 020 692 999 24 h om dygnet. Priset för samtalet är: samtal med mobilabonnemang 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min och med fast nät 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min.
 2. Kundsupporten kan även nås per e-post på adressen asiakaspalvelu@fonecta.com.

Följande servicespecifika villkor gäller för funktionen i Fonecta.fi adressbok:

Om så önskas kan kunden lägga till personuppgifterna i Fonecta.fi adressboken via gränssnittet. Adressboken kan endast användas som inloggad användare. Adressboken är endast avsedd för personlig användning och får inte användas för kommersiella ändamål. Fonecta ansvarar inte för adressbokens funktionalitet eller tillgänglighet.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på 020202 Caller inriktade till konsumentkunder:

 1. Kundsupporten kan nås på 09 4272 0877 på vardagar kl 9 – 15. Samtalet kostar msa/lna.Kundsupporten kan även nås per e-post på adressen 020202caller@fonecta.com.

Följande specialvillkor tillämpas på Tjänster:

1) Fonectas kundtjänsts samtal bevaras för att garantera kvalitet och för att utveckla vår kompetens. Endast personer med tillstånd behandlar de bevarade samtalen och dessa personer har även tystnadsplikt.

Uppdaterat 24 juni 2019.

GENERAL

These terms and conditions of Fonecta services (”Terms”) apply to the following Fonecta Online Services:

 • Fonecta Account (Fi: Fonecta Tili): Fonecta Account is a user ID for signing in to several online services offered by Fonecta or its partners;
 • Fonecta.fi: Fonecta.fi is a search service for the customer for searching information about Finnish individuals and companies as well as locations and routes. A registered Fonecta Account user get access to certain paid additional services along with
 • Fonecta.fi (such as information about vehicles based on their registration numbers);
 • Finder.fi: Finder.fi is a search service for the customer for searching information about Finnish companies. A B2B contract customer of Finder.fi gets access to certain paid additional services along with Finder.fi (such as private person search and sending of text messages;
 • My Fonecta (Fi: Oma Fonecta): My Fonecta is a self-service channel for companies that the customer may use in order to use the purchased services, monitor the reported statistics and confirm ordering and invoicing details;
 • Fonecta Caller: Fonecta Caller is a search service for the customer for searching information about Finnish individuals, companies, locations and routes, as well as information about vehicles based on their registration numbers;
 • 020202 Caller: 020202 Caller is a mobile search service for the customer for searching information about Finnish individuals, companies, locations and routes. Logging into the service take place by sending an sms to following number: 020202 via the 020202 Caller service.

Services are hereinafter referred each one separately as ”Service” and jointly as ”Services”. Fonecta Services are offered by Fonecta Oy or a company belonging to the same group of companies (hereinafter ”Fonecta”). These terms and conditions are applied between Fonecta and the user of the Service (hereinafter ”customer” or ”user”) and both to the online and mobile versions of the Service.

By using Fonecta Services you agree to comply with the currently valid Terms. Registration may be required in respect of certain Services, while other Services are available without registration. Certain Services are subject to the service specific terms and conditions as defined in these Terms. In the event of inconsistency between the general terms and service specific terms and conditions of these Terms, the service specific terms and conditions take precedence. If any third party goods or services are utilized in connection with or through the Services, they may be also subject to terms and conditions of the third party. If the user of a Service is a minor, the user must ensure that the person having his/her custody consents the use of the Service and processing of personal data, and is aware of the content of these Terms, service specific terms and privacy statement.

TERMS AND CONDITIONS OF FONECTA SERVICES

I GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Entering into the Agreement and Responsibilities of the Customer

The Fonecta Service agreement between the customer and Fonecta is concluded after the customer has registered into a Service that requires registration and accepted the Terms, service specific terms and conditions as well as privacy statement currently in force, or by other way that is approved by Fonecta, for instance by the confirmation of a customer order by Fonecta. The agreement may be concluded also when the customer starts to use the Service in the manner approved by Fonecta. Services that will be ordered later will become subject to the agreement unless expressly otherwise stated.

If the customer already has a Fonecta Account, the customer will receive a username and password that will be accompanied to the account along with the service order or the registration with the Service. The customer is responsible for ensuring that the username and the password are not disclosed to any third parties. Any use of the username and password is under the customer’s responsibility and the customer bears any damages or costs arising for the use.

Indentifying and/or registrating to the Service may be done either with a username and/or password (created by the customer itself or provided by Fonecta), IP address or a combination of the aforementioned. The customer is responsible for accuracy and functionality of the IP address supplied for identification purposes

The customer is further responsible for any use of the Service which takes place under the user identification provided to the customer and/or the IP address supplied by the customer. In order to prevent misuse of the Service, the customer must notify Fonecta immediately, should the customer have reason to believe that its user identification or password has become available to a third party. The customer is not entitled to provide a third party with their user identification or password without an explicit prior written consent of Fonecta. The customer further commits to observing special care in order to protect its user identification and password outside the European Economic Area.

The customer is responsible for acquisition and working order of any devices, telecom connections and any non-inclusive software required for using the Service, as well as for any expenses incurred accordingly. The Customer is also responsible for ensuring that such devices and software do not impair or disturb Service functionality or telecom network traffic and that the devices and software are compatible with the Services and with any software which may have been delivered as a part of the Services.

The customer assures that it has all required authorisations and permissions which may be required for using the material and/or personal data it provides to the Service and for transferring these to Fonecta for the purpose of producing the Services (incl. publishing of customer’s material).

The customer is responsible for ensuring that any data or other materials (customer’s messages, other materials, customer registers and personal data, also including e.g. any links) delivered or published by the customer for the purpose of, by way of or via the Service, as well as use and utilisation of the Service/any results and functionalities delivered by Fonecta to the customer:

– are accurate and timely,
– are not in conflict with applicable legislation, provisions issued by public authorities, good manners and morals;
– do not infringe on third party copyrights, other immaterial property rights or other rights, and
– do not contain computer viruses or other malware or malcodes, which may damage Fonecta or third parties.

Should a public authority or a third party prove, or should Fonecta have substantial grounds to assume that the customer’s materials have been delivered using the Service in violation of these Terms, Fonecta have the right to remove such abusive material without hearing the customer or to prevent the use of such material without approval by the customer, but Fonecta is not be obliged to do so.

The customer shall, at its own cost, address any demands presented against Fonecta, which may be presented to claim that materials delivered by the customer would not fulfil these Terms. Notwithstanding the above, Fonecta always have the option to address such demands and proceed to handle its own defence at the customer’s cost.

Use of the Services

Fonecta is entitled to produce the Service in the way it considers most appropriate, and modify the content of the Service without separate notification. Services are intended only for personal, non-commercial use, unless expressly otherwise stated in writing.

If the Service contains or its use requires software that must be downloaded and installed, Fonecta grants the customer a personal, royalty-free and non-exclusive right to use the Service as a part of the delivered software. This right is non-transferrable and its sole purpose is to ensure the use of Services offered by Fonecta according to these Terms. The customer is not permitted to copy, alter, distribute, sell or lease any part of the Services or the related software, examine the production method or reverse engineer the source code.

Fonecta has a right to temporarily suspend the Service when it is necessary due to update or technical change to the Service or due to or other installation, change or maintenance work. Fonecta aims to avoid extended suspension to the Service and aims to schedule it to such time and in a way that cause as little harm as possible.

Fonecta will do its best to ensure that the Services are at the customer’s disposal continuously and without interruption. However, Fonecta is not responsible for that the Services function in a timely, uninterrupted and accurate manner. Fonecta or its licensees are not liable under any circumstances for any damages to the software in use or the contained data including data security risks (viruses, data thefts etc).

Any disruptions and errors in the Service are fixed during the regular hours of Fonecta and as soon as possible. If a change to the Service causes a suspension, Fonecta aims to minimize harms to the user and takes measures that it considers necessary. Fonecta is not liable for any harms caused by the above mentioned measures. If the use of the Service is suspended temporarily due to the changes or other maintenance work performed by Fonecta, Fonecta is not liable for that.

Fonecta may remove the access to the Service with immediate effect if the customer fails to comply these Terms with substantial manner despite of notifications.

Services may be available both with and without charge. Payment requirement is informed in connection with each individual Service. Making payments for the informed Service fee and other fees are prerequisite for using the services subject to a charge. Currently valid fees and pricing methods are available at the respective webpage of each individual Service. Fonecta may change the fee and pricing methods in regard of an individual Service, or change the Service into a service subject to a charge or vice versa.

Customers that are consumers do not have a right of withdrawal under the consumer protection legislation in regard of the Service. This is due to the nature of the Fonecta Online Services as they are either fully performed or their performance started with the consent of the customer before the end of withdrawal term under the consumer protection legislation.

Data Protection

Fonecta keeps user information confidential and processes the information in accordance with principles laid down in the Privacy Statement;

If the customer uses the Service while registered into Fonecta Account, Fonecta will register information disclosed by the customer in connection with the registration and/or placing the order. In addition to that, Fonecta registers information about the signing in to the Service and any actions completed in the Service by the customer.

Depending on the Services, the customer may be in contact to Fonecta e.g. through a contact form, e-mail or chat application. For these contacts made through the above mentioned channels, Fonecta retains the customer’s contact information and any sent messages within the systems.

Limitation of Liability

In addition to what is expressly otherwise stated in these Terms or service specific terms and conditions, Fonecta or its service providers do not make any promises in regard of the Services. For instance, Fonecta does not take any liability for the contents of the Services, their functionality, accuracy, reliability, availability or suitability for the needs of the customer. Fonecta offers the Services “as is”.

To that extent permitted by the law, Fonecta and its service providers limit their liability in regard of all indirect damages, such as lost revenue, profits, or information as well as financial losses or indirect damages. Within the framework under the law, the overall responsibility of Fonecta and its service providers in regard of any claims under these Terms is limited to 1000 euros.

Legal rights of consumers are not restricted by this agreement.

Other Terms

Fonecta has a right to change these Terms. The customer is informed about the changes for instance through the Service.

Service may contain links and connections to third party webpages. Such services offered by or applications distributed by a third party are subject to the terms and conditions of the respective third party. Fonecta is neither liable for these third party webpages nor approved their content or data protection practices.

Fonecta is not liable for any obligations related to the Services in case of a force majeure event if such event prevents a performance related to the Service or part of it or unreasonably hinders it. Force majeure events include fire, earthquake, flood, explosion, strike or other rest period of work, an order of an authority, disruption in regard of power supply, shortages in raw materials or other materials, war, disruption of cable or telecommunication network caused by an external actor or other cause that has not been known and could not have been reasonably foreseen in advance. Provided that notification is possible, Fonecta notifies without delay of a force majeure event on the respective webpage of the Service after its occurrence.

The Services are governed by Finnish law. Any possible disputes arising from or relating to the Services are primarily to be settled by negotiations between Fonecta and the user. When this does not lead to a result acceptable by both parties, the dispute is to be resolved by the Helsinki District Court. A consumer customer may also bring a claim in the district court of the customer’s domicile.

If a dispute concerning the Agreement cannot be resolved through negotiation between the parties, the consumer can submit the matter to the Consumer Disputes Board (www.kuluttajariita.fi/en) for resolution.

Before taking the matter to the Consumer Disputes Board, the consumer should contact the Local Register Offices’ Consumer Advisory Service (www.kuluttajaneuvonta.fi).

II SERVICE SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS:

The following service specific term are applied to Fonecta Account service:

 1. A registration fee of EUR 0.25 is charged upon registration to the Service. The registration fee will be charged by the customer’s own operator in the telephone bill.

The following service specific terms are applied to 020202 Caller service:

 1. A registration fee of EUR 0.10 is charged upon registration to the Service. The registration fee will be charged by the customer’s own operator in the telephone bill.
 2. Following terms are applicable to the Service; https://www.google.com/policies/terms/. The customer undertakes to adhere to the above terms.

The following service specific term is applied to Fonecta.fi, Finder.fi and My Fonecta services:

 1. The Service must be used with as latest browser version as possible, such as the latest version of an automatically updated browser (Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge), Apple Safari 9 or later. The use of an older browser may result in decreased user experience or inoperative Service. Some browser extensions, such as ad blocker, can prevent Service’s partial or full operation. The functionality of the Service requires that the user’s browser has JavaScript enabled.

The following service specific terms are applied to the Fonecta.fi, Finder.fi, Fonecta Caller and 020202 Caller services:

1. Any information, databases, software, data, documentation, logos, services, trademarks, graphics, text, video presentations, audio, images, and other materials under the Service (”Materials”) are protected by and subject to global copyright, trademark and other applicable laws and contractual terms. Without a prior written permission of Fonecta Materials may not be copied, reproduced, modified, published, downloaded, sent, transferred or distributed in any way. Materials may not be used for creating any other work or service or use it as a part of any other work or service. Fonecta and/or its suppliers do not guarantee any direct or indirect right to the user based on any patent, copyright, trademark or trade secret. Fonecta may grant other rights to the user in writing, or they are included in the Materials. Fonecta and/or its suppliers reserve all other rights except those directly granted.

The customer may use the Service with computer or other device for own non-commercial purposes, unless Fonecta has expressly granted other permission in writing, or based on terms related to or delivered along with an individual Material. This is an access, not transfer of ownership, and it is subject to the following restrictions. The customer may not:

(a) modify the Materials or use them for direct marketing purposes directed to individuals or any other commercial purposes or present or display, sell or rent them publicly;

(b) decode source code of software material, convert it or translate it into symbolic machine code;

(c) remove any indication of copyright or other ownership from the Material;

(d) transfer any of the Materials to another person;

(e) transfer any Material containing personal information to countries where the level of protection of private information is not on the level required in the data protection legislation in EU. The user agrees to prevent any kind of unauthorized copying of the Material.

The customer is liable for the use of the Service and commits to compensate any damages caused by the use to Fonecta or a third party.

2. Materials are offered ”as is” without any kind of guarantee, such as non-infringement of industrial rights or suitability for specific purposes. Fonecta or its service providers are not responsible for compensating damages (including, without restrictions, loss of profits, disruption of business or damages related to data losses) that have resulted from the use of the Materials or inability to use them despite of possible notification regarding the possibility of said damages. Fonecta and its service providers do not guarantee accuracy or completeness of information, texts, graphics, links or other information appearing in the Materials. Fonecta may at any time, without notifying, make changes to these Materials or products described in them. Fonecta does not commit itself to update the Materials.

3. If material submitted to the Service infringe copyright or related rights or is otherwise unlawful, it may be notified by e-mail to the following address: asiakaspalvelu@fonecta.com. According to the law, the following must be specified in the notification:

a) name and contact information of the notifying party;

b) specification of the material which cease of access is claimed for, and specified location of the said material;

c) declaration by the notifying party that the material subject to the claim is, according to the good faith belief of the notifying party, unlawfully available on a communication network;

d) declaration by the notifying party that the notifying party has presented a claim to the content provider without result, or that the content provider could not have been identified;

e) declaration by the notifying party that the notifying party is the holder of the copyright or related right or is an authorized representative of the right holder;

f) signature of the notifying party.

The following service specific terms are applied to Fonecta Caller and 020202 Caller services:

 1. The customer may remove the information regarding an action made in the Service or, if the user access the Service while signed in, the customer may remove information saved to Fonecta Account.
 2. The Service uses a location technology of the user’s device in order to be able to display search results next to the location of the user. The user may use the search service also without location feature. The location feature may be turned off in the device settings which prevents access to the location information of the user. The location information of the user are usually processed once-only and is stored only for the period needed for producing location Services. Further information about processing location information is available in the Fonecta Privacy Statement.

 

The following service specific terms are applied to Fonecta.fi, Finder.fi, Fonecta Caller and 020202 Caller services:

 1. With respect to any SMS messages sent through the Service, Fonecta acts as a communications provider as set forth in the Information Society Code (7.11.2014/917). Fonecta maintains the log data of the SMS messages sent through the Service for a period of two (2) years.

The following service specific terms are applied to Services aimed at consumer customers, excluding 020202 Caller service:

 1. Customer support is available by phone at tel. 029 3000 0003 on weekdays from 9 am through 3 pm. The price of the call is mobile call charge/ local network charge.
 2. Customer support is available via email at kuluttajat@fonecta.com.

The following service specific terms are applied to Services aimed at corporate customers:

 1. Customer support is available by phone at tel. 020 692 999. The support is available 24/7. The price of the call from cell phone is 8.35 cent / call plus 18.05 cents / minute, and from landline network 8.35 cent /call plus 6.55 cent / minute.
 2. Customer support is available via email at asiakaspalvelu@fonecta.com.

The following service specific terms apply to the Fonecta.fi service address book feature:

If desired, the customer may add the contact details of the persons to the Fonecta.fi address book via the interface. The address book can only be used as a logged in user. The address book is for personal use only and may not be used for commercial purposes. Fonecta is not responsible for the functionality or availability of the address book.

The following service specific term is applied to 020202 Caller service:

 1. Customer support is available by phone at tel. 09 4272 0877 on weekdays from 9 am through 3 pm. The price of the call is mobile call charge/ local network charge.
 2. Customer support is available via email at 020202caller@fonecta.com.

 

The following service specific term is applied to Services:

 1. Calls to Fonecta’s customer service are recorded to ensure quality and the development of competence. Recordings of these calls are handled only by authorized persons subject to the obligation to retain confidentiality.

Updated 24 June 2019.

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Fonectan Arvostelut –palveluun, joka koostuu arvioiden keräämisestä ja julkaisemisesta (”Palvelu”). Palvelun tarjoaa Fonecta Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä ”Fonecta”) sekä DTG B.V., jonka toiminnasta Fonecta vastaa kuin omastaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Fonectan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”asiakas” tai ”käyttäjä”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mahdolliseen mobiiliversioon.

Antamalla Arvostelun (kuten määritelty alla) ja painamalla ”Lähetä”-painiketta käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä. Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen palveluita (DTG B.V.), joten Palveluun sovelletaan lisäksi kolmannen osapuolen sopimusehtoja. Mikäli Palvelun käyttäjä on alle 18 vuotias, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen näiden Käyttöehtojen sekä Fonectan tietosuojaselosteen sisällöstä.

Määritelmät

Käyttöehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä:

 • Yritys: yritys, josta käyttäjä on ostanut tuotteen tai palvelun;
 • Kyselylomake: kyselylomake, jonka avulla käyttäjä voi antaa arvioinnin;
 • Arvostelu: Käyttäjän lähettämä arviointi sisältäen henkilötietoja (kuten etunimi, kaupunki, ikä, sähköpostiosoite tai ostettu tuote);
 • Verkkosivusto: verkkosivusto fonecta.fi.

Arvostelun lähettäminen

Fonecta mahdollistaa Palvelun käytön lomakkeiden täyttämiseksi ja arvostelujen lähettämiseksi.

Käyttäjän tekemät Arvostelut (mukaan lukien käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot) voidaan julkaista Verkkosivustolla, Yrityksen verkkosivuilla sekä Fonectan kumppaneiden hakukoneissa ja/tai sivustoilla. Fonectan kumppanit voivat muuttua.

Käyttäjän tekemät Arvostelut (mukaan lukien käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot) toimitetaan Yritykselle, jolla on Fonectan kanssa tätä tarkoitusta koskeva sopimus. Tällöin Yrityksellä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, julkaista käyttäjän tekemiä Arvosteluja verkkosivuillaan. Jos Yritys julkaisee Arvosteluja, sen on julkaistava kaikki Arvostelut: se ei saa valikoida Arvosteluja. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus julkaista Arvosteluja omalla ulkoasullaan.

Fonectalla on oikeus muuttaa tai poistaa Arvostelu, eivätkä tällaiset toimet oikeuta käyttäjää minkäänlaiseen vahingonkorvaukseen. Fonecta voi tarpeen mukaan muokata Arvostelua, jos

 1. tekstiä pidetään (tarpeettoman) pitkänä,
 2. jos käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot ovat epätarkkoja tai asiattomia,
 3. jos käyttäjä on rikkonut Käyttöehtojen kohtaa 3; tai
 4. jos Yritys on tehnyt valituksen Arvostelusta, tai muista asioista Käyttöehtojen kohdan 5 mukaisesti.

Yrityksellä ei ole valtuutusta muokata Arvosteluja.

Lähettämällä Verkkosivustolle Arvostelun, käyttäjä antaa Fonectalle pysyvän, peruuttamattoman ja rajoittamattoman oikeuden käyttää ja luovuttaa Arvostelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelun käyttöehdot

Käyttämällä Palvelua käyttäjä vakuuttaa, että hänen Palveluun antamansa henkilötiedot, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite ovat oikein ja ajantasaisia ja että käyttäjä käyttää Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön. Palvelua ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä on vastuussa antamiensa Arvosteluiden sisällöstä. Antamalla Arvostelun käyttäjä vakuuttaa, että:

a) Arvostelun sisältö ei ole väärä, vilpillinen, petollinen tai muulla tavoin lainvastainen ja/tai loukkaa lakia;
b) Arvostelu ei vahingoita muita (mukaan lukien Yritys, joka on Arvostelun kohde), esimerkiksi lähettämällä syrjiviä, loukkaavia tai sopimattomia tekstejä;
c) Arvostelu perustuu yksinomaan käyttäjän omaan kokemukseen Yrityksestä, eikä ko. kokemuksesta ole yli 6 kuukautta. Kuuden kuukauden aikaraja ei ole voimassa, jos Arvostelu lähetetään vastauksena Yrityksen nimenomaiseen arvostelupyyntöön;
d) Arvostelua ei käytetä vastauksena tai reaktiona muiden käyttäjien antamiin Arvosteluihin;
e) Arvostelu ei sisällä henkilötietoja tai muita kuvauksia, jotka voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön;
f) Arvostelu ei vahingoita Fonectan etuja tai mainetta eikä sen Palvelua tai muita palveluita

Henkilötiedot

Tarjoamalla Palvelua, Fonecta toimii käyttäjien henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Fonecta varmistaa, että näiden henkilötietojen kerääminen ja käsittely täyttävät tietosuojalakien vaatimukset. Fonecta vastaa henkilötietojen keräyksestä ja käsittelystä tietosuojaselosteensa mukaisesti.

Fonecta käsittelee käyttäjän Verkkosivulla Arvostelun yhteydessä antamia henkilötietoja. Henkilötiedot voivat sisältää esimerkiksi seuraavia: nimi, kaupunki ja sähköpostiosoite.

Käyttäjän antamia henkilötietoja ja muita tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 1. tiedot ja Arvostelu luovutetaan Yritykselle, jota Arvostelu koskee;
 2. Fonectan valitsema Arvostelu ja henkilötiedot (mukaan lukien mutta ei rajoitettu etunimeen ja kaupunkiin) voidaan julkaista Yrityksen verkkosivuilla sekä Fonectan määrättyjen kumppanien verkkosivustoilla ja hakukoneissa; ja
 3. Fonecta voi käsitellä käyttäjän antamia henkilötietoja käyttäjän Fonectalle lähettämien kysymysten ja/tai valitusten käsittelyyn, antaa käyttäjän pyytämät tiedot ja ottaa yhteyttä käyttäjään yhteyttä koskien käyttäjän Arvostelusta tekemää valitusta.

Fonecta ei voi taata, että Yritys ei liitä Arvostelujen kautta saamaansa henkilötietoa omaan asiakastietokantaansa, ja Yritys voi myös myöhemmin päätellä, että Arvostelu on peräisin kyseiseltä käyttäjältä. On mahdollista, että Yritys ottaa sinuun yhteyttä Arvostelun takia.

Fonecta voi anonymisoida henkilötietoja ja käyttää tietoja Palvelun, i) tutkimustarkoituksiin ja (ii) Palvelun optimoimiseksi.

Sivuston kautta Fonecta käsittelee sivuston kävijöiden IP-osoitteita. Näitä tietoja käytetään yksinomaan sen tarkastamiseksi, käytetäänkö Palvelua oikeutetusti ja että käyttäjä esimerkiksi ei lähetä useita samaan yritykseen liittyviä arvosteluja.

Reklamaatiot

Jos Yritys tai kolmas osapuoli katsoo, että Arvostelu on Käyttöehtojen vastainen, voi Yritys jättää pyynnön (sähköpostitse: asiakaspalvelu@fonecta.com) Fonectalle Arvostelun poistamiseksi. Fonectan on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asiasta viipymättä Arvostelun antaneelle käyttäjälle ja antaa mahdollisuus kommentoida annettua Arvostelua. Valitus ratkaistaan mahdollisimman pian. Fonecta varaa oikeuden poistaa asiattomat ja laittomat arvostelut ilman käyttäjälle annettavaa etukäteisilmoitusta.

Arvostelu voidaan poistaa tilapäisesti valituksen käsittelyn ajaksi.

Immateriaalioikeudet

Palvelussa olevat tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, palvelut, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti, videoesitykset, ääni, kuvat ja muut materiaalit (”Materiaalit”) ovat maailmanlaajuisten tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden soveltuvien lakien ja sopimusehtojen alaisia ja suojaamia. Materiaaleja ei saa kopioida, monistaa, muokata, julkaista, ladata, lähettää, siirtää tai jakaa millään tavalla ilman Fonectalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Materiaalista ei myöskään saa muodostaa toista teosta tai palvelua tai käyttää sitä osana toista teosta tai palvelua. Fonecta ja/tai sen toimittajat eivät takaa mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta käyttäjälle minkään patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai ammattisalaisuustiedon perusteella. Fonecta saattaa myöntää käyttäjälle muita oikeuksia kirjallisesti, tai ne sisällytetään johonkin muuhun kohtaan Materiaalia. Fonecta ja/tai sen toimittajat pidättävät itselleen muut kuin suoraan myönnetyt oikeudet. Asiakas saa käyttää Palvelua tietokoneella tai muulla päätelaitteella omassa ei-kaupallisessa käytössään, jollei Fonecta ole nimenomaisesti antanut käyttäjälle muunlaista lupaa kirjallisesti tai yksittäiseen Materiaaliin liittyvien tai niiden mukana toimitettavien käyttöoikeusehtojen perusteella. Tämä on käyttöoikeus, ei omistusoikeuden siirto, ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia. Asiakas ei saa:

(a) muokata Materiaaleja tai käyttää niitä yksityishenkilöihin kohdistuvaan suoramarkkinointiin tai mihinkään muuhunkaan kaupalliseen tarkoitukseen tai esitellä tai esittää, myydä tai vuokrata niitä julkisesti;
(b) purkaa ohjelmistomateriaalien ohjelmakoodia, palauttaa sitä purkamisen jälkeen tai palauttaa sitä symboliselle konekielelle;
(c) poistaa Materiaalista mitään tekijänoikeus- tai muuta omistuksen osoittavaa ilmoitusta;
(d) siirtää Materiaaleja toiselle henkilölle;
(e) siirtää henkilötietoja sisältävää Materiaalia sellaisiin maihin, joissa yksityisyyden suoja ei ole EU:n henkilötietolainsäädännön edellyttämällä tasolla. Käyttäjä suostuu ehkäisemään Materiaalien kaikenlaista luvatonta kopiointia. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja sitoutuu korvaamaan Fonectalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Materiaalit toimitetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista oletettua takuuta, kuten esimerkiksi takuuta teollisoikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Fonecta tai sen palveluntarjoajat eivät ole velvollisia korvaamaan vahinkoja (mukaan luettuina, ilman rajoituksia, voiton menetyksiin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tietojen menetykseen liittyviä vahinkoja), jotka ovat aiheutuneet Materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka Fonectalle olisikin ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Fonecta ja sen toimittajat eivät takaa näissä Materiaaleissa olevien tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden asioiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Fonecta saattaa milloin tahansa ilmoittamatta tehdä muutoksia näihin Materiaaleihin tai niissä kuvattuihin tuotteisiin. Fonecta ei sitoudu päivittämään Materiaaleja.

Mikäli Palveluun on laitettu tekijän- tai lähioikeutta rikkovaa tai muuten lainvastaista materiaalia, siitä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu@fonecta.com. Ilmoituksessa on lain mukaan yksilöitävä

a) ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;
b) yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista;
c) ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa;
d) tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa;
e) ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta;
f) ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Antamalla Arvostelun käyttäjä vakuuttaa, että antamansa aineistot eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia ja että käyttäjällä on lupa toimittaa nämä materiaalit Fonectalle.

Fonectan vastuu ja vastuunrajoitus

Fonecta tai sen palveluntarjoajat eivät tee Palveluita koskevia lupauksia muuten kuin näissä Käyttöehdoissa on nimenomaisesti mainittu. Fonecta ei esimerkiksi sitoudu millään tavalla vastaamaan Palveluiden sisällöstä, niiden toiminnallisuudesta, virheettömyyttä, luotettavuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. Fonecta tarjoaa Palvelun ”sellaisena kuin se on”.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, Fonecta ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa Fonectan sekä sen palveluntarjoajien kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 500 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Muuta huomioitavaa

Fonectalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista esimerkiksi Palvelun kautta.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Fonecta ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Fonectan Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Fonecta ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä en jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Fonectan ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Ehdot päivitetty 2.10.2018

Palvelukuvaukset

Löydät kotisivujen palvelukuvauksen täältä.

Löydät palvelukuvauksen suomeksi täältä.

Du hittar Fonecta Kontaktis tjänstebeskrivning på svenska här.

You can find Fonecta Kontakti’s service description in english here.

Löydät palvelukuvauksen suomeksi täältä.