Fonectan työntekijäFonectan työntekijä

Yleiset sopimus- ja käyttöehdot, palvelukuvaukset

Yleiset sopimusehdot ja käyttöehdot

Yleiset sopimusehdot yritysasakkaille ovat voimassa 19.1.2015 alkaen.

Tutustu ehtoihin tästä

YLEISTÄ

Näitä Fonecta palveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan alla lueteltuihin Fonectan verkkopalveluihin:

 • Fonecta Tili: Fonecta Tili joka on käyttäjätunnus, jolla asiakas voi kirjautua lukuisiin Fonectan tai sen kumppanien tarjoamiin online-palveluihin;
 • Fonecta.fi: Fonecta.fi on hakupalvelu, josta asiakas voi hakea tietoa suomalaisista henkilöistä, yrityksistä sekä paikoista ja reiteistä. Rekisteröitynyt Fonecta Tilin käyttäjä saa käyttöönsä Fonecta.fi’n kautta myös tiettyjä maksullisia lisäpalveluita (kuten tietoa ajoneuvoista ajoneuvojen rekisterinumeron perusteella);
 • Finder.fi: Finder.fi on hakupalvelu, josta asiakas voi hakea tietoa suomalaisista yrityksistä. Finder.fi-palvelun sopimusasiakas saa käyttöönsä Finder.fi’n kautta myös tiettyjä maksullisia lisäpalveluita (kuten yksityishenkilöhaun ja tekstiviestilähetyksen);
 • Oma Fonecta: Oma Fonecta on yritysten itsepalvelukanava, jonka avulla Fonectan asiakas voi muun muassa käyttää ostamiaan palveluita, seurata raportoituja tuloksia ja tarkistaa tilaus- ja laskutustietoja; sekä
 • Fonecta Caller: Fonecta Caller on hakupalvelu, josta asiakas voi hakea suomalaisista henkilöistä, yrityksistä sekä paikoista ja reiteistä, sekä tietoa ajoneuvoista ajoneuvojen rekisterinumeroiden perusteella;

kukin erikseen ”Palvelu” ja yhdessä ”Palvelut”. Fonectan Palvelut tarjoaa Fonecta Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä ”Fonecta”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Fonectan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”asiakas” tai ”käyttäjä”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Käyttämällä Fonectan Palveluita sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Käyttöehtoja. Joidenkin Palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä, ja osaa Palveluista voi käyttää myös rekisteröitymättä. Osaan Palveluista sovelletaan näissä Käyttöehdoissa esitettyjä palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen yleisten ehtojen ja palvelukohtaisten eritysehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja. Jos Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja. Mikäli Palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen näiden Käyttöehtojen, palvelukohtaisten eritysehtojen sekä tietosuojaselosteen sisällöstä.

FONECTAN PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

Sopimuksen syntyminen ja asiakkaan velvollisuudet

Fonectan Palveluja koskeva sopimus asiakkaan ja Fonectan välillä syntyy, kun asiakas on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan Palveluun ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot, palvelukohtaiset erityisehdot ja Fonectan tietosuojaselosteen tai muulla Fonectan hyväksymällä tavalla, esimerkiksi kun Fonecta on hyväksynyt asiakkaan tilauksen. Sopimus voi syntyä myös kun asiakas ryhtyy Fonectan hyväksymällä tavalla käyttämään Palvelua. Myöhemmin tilattavat palvelut tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

Tunnistautuminen ja/tai kirjautuminen Palveluun voi tapahtua joko asiakkaan itse luomilla tai tälle toimitetuilla käyttäjätunnuksella ja/tai salasanalla, IP-osoitteella tai näiden yhdistelmällä. Asiakas vastaa antamansa, tunnistamisessa käytettävän IP-osoitteen oikeellisuudesta ja toimivuudesta.

Asiakas sitoutuu säilyttämään huolellisesti käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa kaikesta Palvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat Asiakkaan käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan tai asiakkaan antaman IP-osoitteen kautta. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Palvelun väärinkäytön estämiseksi asiakas sitoutuu ilmoittamaan Fonectalle välittömästi, mikäli asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuneen kolmannen osapuolen haltuun. Asiakkaalla ei ole oikeuttaa luovuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanaa kolmannelle osapuolelle ilman Fonectan kirjallista lupaa. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan eritystä huolellisuutta käyttäjätunnuksensa ja salasanansa suojaamisessa Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Asiakas vastaa hallussaan olevien Palvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja Palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niiden käyttöön liittyvistä kustannuksista, sekä vastaa siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Palvelujen toimintaa tai televerkon liikennettä ja ovat yhteensopivia Palvelujen ja sen osana mahdollisesti toimitetun ohjelmiston kanssa.

Asiakas vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset mahdollisesti toimittamansa aineiston ja/tai henkilötietojen käyttöön ja niiden luovuttamiseen Fonectalle Palvelujen tuottamista (ml. asiakkaan materiaalin julkaiseminen) varten.

Asiakas vastaa siitä, että sen Palvelua varten toimittamat tai asiakkaan Palvelun avulla tai sen kautta toimitetut tai julkaistavat tiedot tai muu materiaali (asiakkaan viestit, muu aineisto, asiakasrekisterit ja henkilötiedot sekä esimerkiksi linkit mukaan lukien) sekä Fonectan asiakkaalle luovuttamien Palvelun/ tulosten ja toimintojen käyttö ja hyödyntäminen:

 • on oikeata ja ajantasaista;
 • ei ole ristiriidassa lain, viranomaisten määräysten, hyvien tapojen ja moraalin kanssa, eikä ole harhaanjohtavaa;
 • ei loukkaa kolmansien tekijänoikeutta, muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia;
 • ei sisällä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia tai -koodeja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Fonectalle tai kolmansille.

Mikäli viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa tai mikäli Fonectalla on perusteltu syy olettaa, että Palvelua on käytetty Käyttöehtojen vastaisesti, Fonectalla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö ilman Asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän.

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Fonectaa vastaan esitettyihin vaatimuksiin, joita esitetään sillä perusteella, ettei asiakkaan toimittama materiaali tai Palvelun käyttö ole Käyttöehtojen mukaista. Edellä mainitusta riippumatta Fonectalla on aina niin halutessaan oikeus vastata tällaisiin vaatimuksiin ja hoitaa puolustus itse asiakkaan kustannuksella

Palveluiden käyttö

Fonectalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Palvelun sisältöä ilmoituksetta. Palvelut on tarkoitettu ainoastaan asiakkaiden henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta.

Jos Palvelu edellyttää tai sisältää ladattavaa ohjelmistoa, Fonecta myöntää asiakkaalle henkilökohtaisen, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palveluiden osana toimitettua ohjelmistoa. Tätä käyttöoikeutta ei voi siirtää. Tämän käyttöoikeuden yksinomaisena tarkoituksena on mahdollistaa Fonectan tarjoamien Palveluiden käyttö näiden Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Asiakas ei saa kopioida, muokata, levittää, myydä tai vuokrata mitään Palveluiden tai niihin liittyvien ohjelmistojen osaa, taikka selvittää ohjelmistojen valmistustapaa tai yrittää purkaa niiden lähdekoodia.

Fonectalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Fonecta pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Fonecta tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Fonecta ei kuitenkaan vastaa Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Fonecta tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle ohjelmistolle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Fonectan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Fonecta pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Fonecta ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Fonecta suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Fonecta ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Fonecta voi poistaa Palvelun asiakkaalta välittömin vaikutuksin, jos asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt Käyttöehtoja.

Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä kunkin yksittäisen Palvelun verkkosivustolta. Fonecta voi muuttaa yksittäisen Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin.

Kuluttaja-asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta Palvelun osalta. Koska Fonectan sähköiset verkkopalvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että Palvelu on kokonaan suoritettu tai Palvelun suorittaminen sähköisesti on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ei asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta.

Tietosuoja

Mikäli asiakas käyttää Palvelua rekisteröityneenä Fonecta Tiliin, rekisteröi Fonecta tiedot, jotka asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen ja/tai tilauksen yhteydessä. Lisäksi Fonecta rekisteröi tällöin asiakkaan kirjautumisen Palveluun sekä asiakkaan Palvelussa tekemät toimenpiteet.

Palvelusta riippuen asiakas voi olla yhteydessä Fonectaan esimerkiksi yhteydenottolomakkeen, sähköpostin tai chat-sovelluksen välityksellä. Fonecta säilyttää näistä kanavista tehtyihin yhteydenottoihin liittyen Palvelun käyttäjän yhteystiedot ja lähetetyt viestit järjestelmissään.

Vastuunrajoitus

Fonecta tai sen palveluntarjoajat eivät tee Palveluita koskevia lupauksia muuten kuin näissä Käyttöehdoissa tai Palvelun erityisehdoissa on nimenomaisesti mainittu. Fonecta ei esimerkiksi sitoudu millään tavalla vastaamaan Palveluiden sisällöstä, niiden toiminnallisuudesta, virheettömyyttä, luotettavuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. Fonecta tarjoaa Palvelut ”sellaisena kuin ne ovat”.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, Fonecta ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa Fonectan sekä sen palveluntarjoajien kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Muuta huomioitavaa

Fonectalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista esimerkiksi Palvelun kautta.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Fonecta ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Fonectan Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Fonecta ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä en jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Fonectan ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr).

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

II PALVELUKOHTAISET ERITYISEHDOT:

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta Tili -palveluun:

 1. Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä veloitetaan 0.25 euron rekisteröitymismaksu. Rekisteröitymismaksu veloitetaan käyttäjän oman operaattorin toimesta puhelinlaskussa.

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta.fi, Finder.fi sekä Oma Fonecta -palveluihin:

 1. Palvelua tulee käyttää mahdollisimman uudella selaimella, esimerkiksi uusimmalla versiolla automaattisesti päivittyvästä selaimesta (Google Chrome, Mozilla Firefox ja Microsoft Edge), Apple Safari 9 tai uudempi. Vanhemmalla selaimella käyttökokemus voi heikentyä tai Palvelun käyttö voi estyä. Jotkut selainten laajennukset, kuten mainosten näytön esto, voivat estää Palvelun ominaisuuksien osittaisen tai täyden toimimisen. Palvelun toimivuus edellyttää, että selaimessa on JavaScript päällä.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan Fonecta.fi, Finder.fi sekä Fonecta Caller -palveluihin:

 1. Palvelussa olevat tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, palvelut, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti, videoesitykset, ääni, kuvat ja muut materiaalit (”Materiaalit”) ovat maailmanlaajuisten tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden soveltuvien lakien ja sopimusehtojen alaisia ja suojaamia. Materiaaleja ei saa kopioida, monistaa, muokata, julkaista, ladata, lähettää, siirtää tai jakaa millään tavalla ilman Fonectalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Materiaalista ei myöskään saa muodostaa toista teosta tai palvelua tai käyttää sitä osana toista teosta tai palvelua. Fonecta ja/tai sen toimittajat eivät takaa mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta käyttäjälle minkään patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai ammattisalaisuustiedon perusteella. Fonecta saattaa myöntää käyttäjälle muita oikeuksia kirjallisesti, tai ne sisällytetään johonkin muuhun kohtaan Materiaalia. Fonecta ja/tai sen toimittajat pidättävät itselleen muut kuin suoraan myönnetyt oikeudet. Asiakas saa käyttää Palvelua tietokoneella tai muulla päätelaitteella omassa ei-kaupallisessa käytössään, jollei Fonecta ole nimenomaisesti antanut käyttäjälle muunlaista lupaa kirjallisesti tai yksittäiseen Materiaaliin liittyvien tai niiden mukana toimitettavien käyttöoikeusehtojen perusteella. Tämä on käyttöoikeus, ei omistusoikeuden siirto, ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia. Asiakas ei saa:

(a) muokata Materiaaleja tai käyttää niitä yksityishenkilöihin kohdistuvaan suoramarkkinointiin tai mihinkään muuhunkaan kaupalliseen tarkoitukseen tai esitellä tai esittää, myydä tai vuokrata niitä julkisesti;
(b) purkaa ohjelmistomateriaalien ohjelmakoodia, palauttaa sitä purkamisen jälkeen tai palauttaa sitä symboliselle konekielelle;
(c) poistaa Materiaalista mitään tekijänoikeus- tai muuta omistuksen osoittavaa ilmoitusta;
(d) siirtää Materiaaleja toiselle henkilölle;
(e) siirtää henkilötietoja sisältävää Materiaalia sellaisiin maihin, joissa yksityisyyden suoja ei ole EU:n henkilötietolainsäädännön edellyttämällä tasolla.

Käyttäjä suostuu ehkäisemään Materiaalien kaikenlaista luvatonta kopiointia. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja sitoutuu korvaamaan Fonectalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

 1. Materiaalit toimitetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista oletettua takuuta, kuten esimerkiksi takuuta teollisoikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Fonecta tai sen palveluntarjoajat eivät ole velvollisia korvaamaan vahinkoja (mukaan luettuina, ilman rajoituksia, voiton menetyksiin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tietojen menetykseen liittyviä vahinkoja), jotka ovat aiheutuneet Materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka Fonectalle olisikin ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Fonecta ja sen toimittajat eivät takaa näissä Materiaaleissa olevien tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden asioiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Fonecta saattaa milloin tahansa ilmoittamatta tehdä muutoksia näihin Materiaaleihin tai niissä kuvattuihin tuotteisiin. Fonecta ei sitoudu päivittämään Materiaaleja.

 

 1. Mikäli Palveluun on laitettu tekijän- tai lähioikeutta rikkovaa tai muuten lainvastaista materiaalia, siitä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu@fonecta.com. Ilmoituksessa on lain mukaan yksilöitävä

 

 1. a) ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;
 2. b) yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista;
  c) ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa;
  d) tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa;
  e) ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta;
  f) ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

 

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan Fonecta Caller -palveluun:

 1. Asiakas voi poistaa Palvelussa tekemästään toimenpiteestä laitteeseen tai, mikäli asiakas käyttää Palvelua kirjautuneena Fonecta Tiliin, Fonecta Tiliin kertyneet tiedot.
 2. Palvelu käyttää käyttäjän laitteen paikannusominaisuuttaa esittääkseen hakutuloksia läheltä käyttäjän sijaintia. Käyttäjän on mahdollista hakea myös ilman paikannusta. Ominaisuuden saa kytkettyä pois laitteen asetuksista, jolloin Palvelu ei saa käyttöönsä käyttäjän sijaintia. Käyttäjän sijaintitietoja käsitellään yleensä kertaluonteisesti ja säilytetään vain paikantavien Palvelujen tuottamiseksi tarvittavan ajan. Lisää sijaintietojen käsittelystä löytyy Fonectan tietosuojaselosteesta.

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta.fi, Finder.fi sekä Fonecta Caller -palveluihin:

 1. Fonecta toimii Palvelussa mahdollisesti lähetettävien tekstiviestien osalta Lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä. Fonecta säilyttää Palvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan kuluttaja-asiakkaille suunnattuihin Palveluihin:

 1. Asiakaskastuki on saatavilla numerossa 029 3000 003 arkisin klo 9 – 12. Puhelun hinta on mpm/pvm.
 2. Asiakastuki on saatavilla myös sähköpostitse osoitteessa kuluttajat@fonecta.com.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan yritysasiakkaille suunnattuihin Palveluihin:

 1. Asiakastuki on saatavilla numerossa 020 692 999 arkisin klo 9 – 12. Puhelun hinta on mpm/pvm.
 2. Asiakastuki on saatavilla myös sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@fonecta.com.

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta.fi palvelun osoitekirja ominaisuuteen:

Asiakas voi halutessaan lisätä henkilöiden yhteystietoja Fonecta.fi osoitekirjaan käyttöliittymän kautta. Osoitekirjaa voi käyttää ainoastaan kirjautuneena käyttäjänä. Osoitekirja on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Fonecta ei vastaa osoitekirjan toimivuudesta tai saatavuudesta.

Seuraavaa erityisehtoa sovelletaan Palveluihin:

 1. Asiakaspalvelupuhelut tallennetaan osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.

Päivitetty 7.3.2023

Tutustu ehtoihin tästä

Palvelukuvaukset

Löydät kotisivujen palvelukuvauksen täältä.

Löydät palvelukuvauksen suomeksi täältä.

Löydät palvelukuvauksen suomeksi täältä.

Du hittar Fonecta Kontaktis och Kontaktikorttis tjänstebeskrivning på svenska här.

You can find Fonecta Kontakti’s and Kontaktikortti’s service description in english here.

Löydät Kärkipaikan palvelukuvauksen täältä.

Löydät digimainonnan palvelukuvauksen täältä.

6 kuukauden määräaikaisen sopimuksen palvelukuvauksen löydät suomeksi täältä.

12 kuukauden määräaikaisen sopimuksen palvelukuvauksen löydät suomeksi täältä.

Löydät palvelukuvauksen suomeksi täältä.

Löydät Yrityspaketin palvelukuvauksen täältä.